Menu

Hét Pensioenakkoord 2020

16 juli 2013

Opinie

Onderstaand artikel is op 16 juli 2013 in het blad VVP verschenen.

Bekijk hier de opgemaakte versie van het artikel.

Egbert Berkhoff, directeur van NNEK, schreef onlangs in de VVP in de wisselcolumn 4klank over de onlogica van het huidige pensioenstelsel. De heer Berkhoff vond het tijd voor de ‘lente’ om zo de pensioenwereld weer te laten bloeien. Hij heeft gelijk. Het stelsel past niet meer in deze tijd en zijn oproep om innovatie steun ik van harte. Om te komen tot hervorming en innovatie is het stellen van vragen in mijn ogen echter niet voldoende. Het gaat om de antwoorden op deze vragen. Het gaat om de visie en het bieden van oplossingen.

De fundamenten van het huidige pensioenstelsel stammen uit het midden van de vorige eeuw. Sindsdien heeft de maatschappij op allerlei vlakken enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Is de manier waarop we pensioen organiseren nog wel passend voor de maatschappij van nu? Voldoet het stelsel nog aan de eisen van de adviseur, werkgever en werknemer? Naar mijn mening niet. Hervorming is noodzakelijk om het stelsel toekomstbestendig te maken en het draagvlak in de samenleving te herstellen.

De aanpassingen die gedaan zijn, zoals de overstap van eindloon naar middelloon, het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, het wettelijk recht op waardeoverdracht en de beperkte flexibilisering op collectief niveau zijn allemaal geen structurele oplossingen voor de ontstane problemen. Het zijn vooral noodgrepen, terwijl een grondige renovatie nodig is.

De oplossing

Mijn visie is dat de regie over het pensioen moet worden verlegd van de werkgever naar het individu.
De tijd van een leven lang in loondienst bij één werkgever is voorbij. Om het pensioen dichter bij het individu te brengen moeten we moderniseren. Hoe gaan we dat doen?

1. Introduceer een pensioenplicht
2. Het pensioen wordt persoonlijk eigendom
3. Herijk de definitie van solidariteit
4. Vervang de doorsneepremie door een leeftijdsafhankelijke premie
5. Maak de rentevisie onderdeel van het beleggingsbeleid
6. Communiceer over risico’s
7. Bied online dienstverlening
8. Kies voor duidelijke en interactieve communicatie
9. Geef de werknemer keuzevrijheid over de pensioenuitvoerder en de beleggingen
10. Vereenvoudig het pensioenstelsel

De invoering

Door een geïntegreerde aanpak van de stappen wordt de houdbaarheid van het stelsel geborgd. Het is dus niet gewenst, zoals we de laatste jaren hebben gezien, om beleggingsrisico te introduceren zonder hierover helder te communiceren en zonder invloed van het individu op de mate van risico. Ook voor keuzevrijheid geldt dat er duidelijk gecommuniceerd moet worden over de mogelijke opties en de gevolgen van de keuzes. De werknemer moet worden begeleid in het maken van keuzes.

Een Commissie Pensioenen kan worden ingesteld, waarvan de samenstelling een representatieve vertegenwoordiging van belangen waarborgt. De commissie kan worden gevraagd om te komen met een gedragen pensioenvisie en een plan van aanpak voor de hervorming van het pensioenstelsel. De oplossingen dienen getoetst te worden op eenvoud, klantgerichtheid en uitvoerbaarheid.

Financial planning

Aangezien pensioen niet het enige onderdeel is van de oudedagsvoorziening kan een financial planner de werknemer adviseren bij het totaal aan oudedagvoorzieningen. De werkgever kan een deel van het pensioenbudget beschikbaar stellen aan werknemers voor financial planning. Werknemers kunnen zo wennen aan Financial Planning en bewust worden van hun oudedagsvoorziening. Met een uitbreiding van het pensioenregister naar de derde pijler en op termijn naar wellicht het eigen vermogen ontstaat een totaalbeeld van de financiële situatie.

Tot slot

Er is veel pensioenkennis in Nederland aanwezig, maar daar wordt het vaak ook onnodig ingewikkeld mee gemaakt. Met bovengenoemde stappen kunnen we pensioen voor iedereen weer duidelijk maken. Door actief te werken aan het pensioenbewustzijn en door helder te communiceren, ook over kosten en risico. Met deze aanpassingen hebben we weer een pensioenstelsel dat past in deze tijd en in de wereld van morgen.

Folkert Pama, directievoorzitter BeFrank

1 reactie

  1. Beste Folkert,

    Heerlijk om te zien dat een pensioenakkoord ook kort en simpel kan zijn. Ik kan me ook grotendeels vinden in je suggesties. Het moet ook wat mij betreft naar persoonlijk eigendom met keuze van uitvoerder en keuze van beleggingen. Een pensioenplicht spreekt me minder aan, omdat ik gewoon niet zo van allerlei plichten houd. Liever zou ik de AOW ophogen zodat je er in de basis echt van kan leven. In mijn beleving gaat de AOW dan wel later in, bijvoorbeeld vanaf leeftijd 75. Alles wat je meer of eerder wil doe je dan via je eigen pensioenpot. Als er een werkgever is, kan die ook in je eigen pensioenpot storten. Ik zou dan juist denken aan een doorsneepremie en juist niet een leeftijdafhankelijke premie. Een doorsneepremie als gelijke premie voor alle medewerkers. Dit kan een gelijk percentage zijn van je salaris. Het zou zelfs een gelijk bedrag kunnen zijn. Leeftijdafhankelijkheid past niet bij een gelijk beloningsbeleid in mijn ogen.

    Groeten,

    Falco

Reacties zijn gesloten