Menu

BeFrank reageert op wetsvoorstel Pensioencommunicatie

20 januari 2014

Nieuws

Eind 2013 presenteerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorontwerp van een wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling, ook wel bekend als de Wet Pensioencommunicatie. Hiermee wil zij de pensioencommunicatie door pensioenuitvoerders verbeteren, zodat deze beter aansluit op de wensen van deelnemers. BeFrank juicht dit initiatief toe en heeft hierop een reactie gestuurd.

Het opnemen van informatiebepalingen in de pensioenwetgeving in 2007 was een belangrijke stap om de pensioencommunicatie te verbeteren. Toch is het pensioenbewustzijn van Nederlanders laag. Uit onderzoek blijkt dat de huidige communicatie-inspanningen van pensioenuitvoerders niet altijd het gewenste effect hebben. De wettelijk verplichte informatie over pensioen is voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en omvangrijk. Bovendien geeft het een te rooskleurig beeld over de hoogte van het pensioen, omdat het geen inzicht geeft in risico’s en daardoor mensen op het verkeerde been kan zetten. Daarnaast heeft de pensioensector te maken met een gedaald vertrouwen onder actieve deelnemers en gepensioneerden.

Wetsvoorstel
Voorgesteld wordt de pensioencommunicatie te verbeteren door deze beter aan te sluiten op wensen van deelnemers en eerlijker te communiceren over onzekerheden. Daarbij staat het perspectief van de deelnemer centraal. Het is wenselijk dat meer dan nu het geval is wordt aangesloten bij de informatiebehoeften en de kenmerken van de deelnemer en zijn manier van informatieverwerking. Dat betekent dat er in de wetgeving meer ruimte zal zijn voor maatwerk door pensioenuitvoerders, gelaagdheid in informatie, meer mogelijkheden tot digitale informatieverstrekking en uniforme communicatie over koopkracht en risico’s. Het doel is te komen tot een persoonlijk interactief totaaloverzicht voor alle deelnemers, dat op elk gewenst moment te raadplegen is door de deelnemer. Een dergelijk overzicht moet in één oogopslag inzicht geven in het te verwachten pensioeninkomen en ook wat de financiële gevolgen zijn bij bepalende keuzes of veranderingen in de persoonlijke leefsituatie laten zien.

Communicatie belangrijk speerpunt BeFrank
BeFrank heeft sinds de oprichting als doelstelling om pensioen begrijpelijk te maken voor iedereen en het zo weer dichter bij de mens te brengen. Met een persoonlijke pensioenpagina hebben deelnemers bij BeFrank altijd inzicht in hun actuele situatie. Ook in de risico’s. Door inzicht en keuzes te bieden hebben deelnemers meer grip op hun pensioen. Daarnaast gaat BeFrank graag de dialoog aan en startte daarom pensioencommunity WeFrank. Hier kunnen werknemers ideeën en suggesties kwijt en stemmen op ideeën van anderen. Hiermee kan BeFrank haar dienstverlening verder optimaliseren.

Reactie BeFrank op wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is door BeFrank positief ontvangen en wij zijn dan ook graag ingegaan op de oproep van het Ministerie om te reageren op het voorstel. BeFrank ziet dit wetsvoorstel als een stap in de goede richting om het pensioenbewustzijn in Nederland te verhogen. In de reactie hebben wij ook enkele suggesties ter verbetering opgenomen.

Samengevat is onze reactie als volgt:

  1. Positieve ontwikkelingen voor wat betreft het vereenvoudigen van communicatievoorschriften;
  2. Elektronische communicatie dient veel beter gefaciliteerd te worden;
  3. Te ruime termijnen voor informatieverstrekking en in sommige gevallen nog steeds verplichtingen tot het verstrekken van overbodige informatie;
  4. Te veel standaardisatie en gedetailleerde voorschriften in lagere regelgeving gericht op zowel de uiting zelf als de toe te passen methoden.

De hele reactie kunt u hier downloaden.

Folkert Pama
Directievoorzitter BeFrank