Menu

Pensioenuitkomst lager dan voorgesteld? Communiceer duidelijk!

21 december 2011

Opinie

Woensdag 21 december verscheen het artikel ‘pensioen valt lager uit dan voorgesteld’. Lane Clark & Peacock noemt als oorzaken: verborgen beleggingskosten, hogere levensverwachting en een te hoog voorgespiegeld rendement. De premiepensioeninstelling (PPI) BeFrank biedt met een modern pensioen een transparante oplossing.

Dat de verwachte pensioenuitkomsten lager uitvallen, is vanuit historisch perspectief niet zo vreemd. Bij het opstellen van de huidige wet- en regelgeving is uitgegaan van een verwacht rendement van meer dan 4%. Bij de vaststelling van de maximale pensioenpremie voor DC regelingen is uitgegaan van slechts 4% verwacht rendement. Met het rendement boven deze 4% konden de pensioenen worden geïndexeerd.

Inmiddels zijn rendementen van boven de 4% met een acceptabel risicoprofiel niet meer realistisch. Ook indexering is dus niet meer realistisch is. Pensioenregelingen zijn echter nog wel verplicht gebaseerd op deze optimistische uitgangspunten. Gevolg is dat er over het algemeen te rooskleurig wordt gecommuniceerd over de hoogte van het pensioen.

Daarbij komt nog dat niet alle uitvoerders transparant zijn over beleggingen, de kosten en de mate van het risico. Kortom, deelnemers weten niet wat ze aan pensioen kunnen verwachten.

Door alle verwarrende communicatie is het geen wonder dat onderzoek uitwijst dat de pensioendeelnemer geen interesse toont voor pensioen. Dat kan echter ook nu al veel beter.

BeFrank, een frisse moderne pensioenuitvoerder op de Nederlandse markt, ondervangt de oorzaken die Lane Clark & Peacock beschrijft en kiest er binnen de bestaande kaders voor om het anders te doen. Zo hebben deelnemers bij BeFrank op elk gewenst moment online inzicht in hun eigen pensioen. Iedere deelnemer heeft een eigen pensioenrekening. De rekening toont het saldo en alle mutaties. Daarbij wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het pensioen door het tonen van de actuele waarde van de beleggingen, de fondsen waarin wordt belegd en de kosten die daarbij horen. Volstrekt transparant over de opbrengsten én over de kosten.

Ook kent BeFrank een pensioenplanner die de deelnemers inzicht geeft in de verwachte toekomstige ontwikkeling van het pensioen. Naast de grafiek op basis van de voorgeschreven rekenrente wordt bewust een tweede grafiek op basis van de daadwerkelijke beleggingen en het verwachte rendement getoond. Er wordt in de planner gerekend met de meest recente tarieven en staffels, zodat een realistische verwachting bij de deelnemers ontstaat. Met de pensioenplanner kan ook eenvoudig worden berekend wat het effect is als deelnemers de beleggingsvorm wijzigen, extra pensioenpremie inleggen of eerder stoppen met werken. Naast het verwachte rendement toont de grafiek ook de mate van risico, want communicatie over risico’s is essentieel voor het verkrijgen van inzicht in je pensioen,

De door Lane Clark & Peacock geschetste verkeerde communicatie over pensioenen is dus een reëel probleem, maar met de komst van nieuwe initiatieven als BeFrank wordt een doorbraak ten gunste van de klant gerealiseerd.

Folkert Pama, directievoorzitter BeFrank.