Menu

Heldere communicatie verhoogt pensioenbewustzijn

15 november 2012

Opinie

Interview met Folkert Pama en Frank van Wessel, BeFrank.

Verschenen in de Vermogensbeheergids op maandag 12 november 2012.

“Heldere communicatie verhoogt pensioenbewustzijn”.

BeFrank is sinds midden 2011 op de markt als de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland en legt zich toe op de uitvoering van beschikbare premieregelingen in de tweede pijler. De introductie van de PPI’s op de pensioenmarkt ging gepaard met enige scepsis vanuit de pensioenprofessionals. Niet heel verwonderlijk aangezien pensioen draait om lange termijn en vertrouwen, terwijl PPI’s vernieuwing en innovatie brengen. Inmiddels is de PPI geaccepteerd onder pensioenprofessionals en worden de eerste successen zichtbaar. BeFrank is winnaar van de prijs ‘Pensioenproduct van het jaar’ en vele bedrijven, groot en klein, hebben inmiddels voor een pensioen bij BeFrank gekozen, waaronder: OC&C Strategy Consultants, Brunel, Bol.com en Accor Hotels. Wat zijn de ervaringen van BeFrank in het afgelopen jaar? Hoe kijkt BeFrank aan tegen de ontwikkelingen op de pensioenmarkt? Een interview met Folkert Pama en Frank van Wessel.

Is de concurrentie groot nu er meerdere PPI’s op de markt zijn?

Folkert Pama, directievoorzitter van BeFrank: ‘Met de komst van acht PPI’s is de markt voor pensioenen op basis van een beschikbare premieregeling een ‘vechtersmarkt’ geworden. We merken dat we als first mover een voorsprong hebben. BeFrank is in 2008 vanuit een visie ontstaan. We zagen behoefte aan innovatie en heldere communicatie. Hier hebben we onze infrastructuur op ingericht. Om pensioen- en beleggingsinformatie te kunnen ontsluiten, heb je een krachtige partij nodig als BinckBank. Ook het belang van pensioenexpertise en distributie van Delta Lloyd is groot. Zo leveren beide moederbedrijven hun expertise aan BeFrank. Nu we een jaar operationeel zijn ontvangen we waardering voor deze insteek. Uit onderzoek van Motivaction onder pensioenprofessionals is gebleken dat BeFrank hoog wordt gewaardeerd op de gebieden: scherpe prijs, relatiebeheer, heldere deelnemerscommunicatie, administratieve performance en efficiëntie. Een resultaat waar we trots op zijn.”

Worden PPI’s nu breed geaccepteerd?

Folkert Pama: “De PPI wordt omarmd door de pensioenprofessional, al zien wij dat sommige partijen koudwatervrees hebben. Dat is niet vreemd, want we zitten in een economische crisis en een vertrouwenscrisis, terwijl een PPI een nieuw concept is. Een PPI is eenvoudig terwijl men complexiteit gewend is. De dynamiek is anders voor werkgevers en werknemers. Dat heeft uitleg nodig. Men was gewend: we storten en voor de rest is het gegarandeerd. Dat heeft ons in de problemen gebracht. Men denkt nu ten onrechte met kleine aanpassingen uit de problemen te komen. Wat wij doen is out-of-the-box denken en daarvandaan het probleem oplossen.”

“Het is eenvoudig om te roepen dat alle risico’s bij werknemers komen te liggen in een PPI. Dit is onjuist en mist iedere nuance!”

Is de kritiek op PPI’s terecht?

Frank van Wessel: “We merken dat de weerstand tegen PPI’s regelmatig gepaard gaat met de onbekendheid van de mogelijkheden, zowel van de PPI zelf als van DC-regelingen. Ten onrechte wordt ons DC-systeem vaak vergeleken met buitenlandse  DC-systemen, zoals die van Groot-Brittannië en de VS. Verklaarbaar, want in Nederland zijn we tenslotte meer bekend met DB-regelingen. De PPI zelf is niets anders dan een nieuwe vorm van pensioenuitvoering. De komst ervan gaat niet gepaard met een nieuw pensioensysteem.

Het is eenvoudig om te roepen dat alle risico’s bij werknemers komen te liggen in een PPI. Dit is onjuist en mist iedere nuance! Meestal wordt pensioen alleen geassocieerd met vermogensopbouw, namelijk het ouderdomspensioen. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de vermogensbescherming via het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. De verzekeringen zijn integraal onderdeel van de pensioenregeling. In het geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid krijgt de werknemer een gegarandeerde uitkering. Dit zijn risico’s die je als individu niet kunt dragen en daarom met elkaar draagt in collectiviteit. Ter vergelijking kan dienen het niet individueel te dragen risico van het afbranden van je woonhuis waarvoor je een premie betaalt. Twee van de drie elementen uit de pensioenregeling zijn daarmee solidair. Overigens ook voor het ouderdomspensioen geldt dat niet alle risico’s bij de werknemers liggen. Uiteraard doen we aan risicobeheersing. De onbekendheid met de mogelijkheden met de PPI zelf en met DC-regelingen zorgen voor DC-mythes, die helaas veel inspanning vragen om te weerleggen.”

Zijn de risico’s van ouderdomspensioen individueel draagbaar?

Folkert Pama: “Ja, maar in feite staat dit los van de DC-regeling en de PPI. Iedere pensioenpremie in Nederland wordt belegd en beleggen brengt risico met zich mee, hoe goed je ook doet aan risicobeheersing. Doordat er niet altijd helder is gecommuniceerd over bestaande risico’s in de pensioenregelingen, lijkt deze onzekerheid een nieuw fenomeen. Zijn mensen goed geïnformeerd over het uitblijven van indexatie en de mogelijkheid van afstempelen? Geen wonder dat er angstig wordt gereageerd op de introductie van onzekerheid bij het pensioen.

BeFrank staat voor heldere communicatie. De werknemer loopt risico in de opbouw van het pensioen. Daar zijn we eerlijk over. Door slim te beleggen beheersen we een deel van dit risico en het overige risico is gezien de lange beleggingshorizon te dragen voor een individu. In onze ogen dan ook logisch om het risico daar neer te leggen en niet bij het collectief. Daar hoort in onze beleving wel bij dat werknemers ook invloed kunnen uitoefenen op dat risico.

Dat de werkgever verantwoordelijk is voor een levenslange verzorging van de werknemer als deze met pensioen, dus niet meer in dienst, is vinden wij onlogisch. Dit is echter wel gebruikelijk bij veel van de huidige pensioenregelingen. Een werknemer is grotendeels zelf verantwoordelijk voor zijn pensioen, maar de werkgever moet hem wel op weg helpen. Dat hoeft echter niet zo ver te gaan dat de werkgever de werknemer garantie geeft tot aan de dood.“

“Iedere pensioenpremie in Nederland wordt belegd en beleggen brengt risico met zich mee. Doordat er niet altijd helder is gecommuniceerd over bestaande risico’s in de pensioenregelingen, lijkt deze onzekerheid een nieuw fenomeen.”

Hoe gaat BeFrank om met het risico bij de pensioenopbouw?

Folkert Pama: “De uiteindelijke hoogte van de pensioenuitkering is afhankelijk van twee belangrijke zaken: de omvang van het pensioenkapitaal en de hoogte van de rente waarmee de uitkering wordt aangekocht. De omvang van het kapitaal is afhankelijk van de beleggingen en de rente laat zich slecht voorspellen. Deze onzekerheid in de exacte omvang van het pensioen betekent voor de werknemer een risico. Door slim te beleggen beheersen we bij BeFrank zowel het beleggingsrisico als het renterisico.

Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer beleggen we de pensioenpremie in een bepaalde beleggingsmix, ook wel lifecycle beleggen genoemd. Een werkzaam leven bestaat uit 40 dienstjaren en is gelijk aan de periode waarover de pensioenopbouw plaats vindt. In het begin nemen we wat meer risico, zodat de werknemer kans heeft op een goed rendement. Indien de beleggingen wat tegenvallen is er nog ruim voldoende tijd voor herstel. Door de assetmix aan te passen aan de leeftijd zorgen we ervoor dat er minder risicovol wordt belegd naarmate de pensioendatum nadert. Zo beheersen we het beleggingsrisico.

Om het renterisico te beheersen hebben we een pensioenstabilisator toegevoegd aan de lifecycle, waarbij naarmate de pensioendatum nadert lange termijn obligaties worden aangekocht, waarbij de matching van de duration ongeveer overeenkomt met de verwachte uitkeringen. Als de rente daalt, stijgt de waarde van de beleggingen zodat het effect op de uiteindelijke pensioenuitkering beperkt is.”

Frank van Wessel: “Honderd procent zekerheid bestaat echter niet. Daarom bieden we de werknemer beleggingskeuzes. Je start altijd in een neutrale lifecycle, maar kunt vervolgens kiezen voor een offensieve of defensieve lifecycle. Elke lifecycle heeft een eigen beleggingsmix. Zo kan een werknemer zijn of haar eigen gewenste verhouding kiezen tussen risico en rendement.

Naast het beleggen in de door BeFrank beheerde lifecycles kunnen deelnemers ook kiezen voor zelf beleggen, waarbij de premie op een individuele pensioenrekening wordt gestort. De werknemer kan beleggen in een assortiment van fondsen van grote fondshuizen. Als een werknemer (tijdelijk) liever geen beleggingsrisico loopt, kan hij het geld op de individuele pensioenrekening laten staan. Over het saldo van de pensioenrekening ontvangt de werknemer dan een rentevergoeding. Overigens betekent een individuele pensioenaanspraak, zoals bij BeFrank, niet dat er met individuele transacties wordt belegd. Er wordt collectief belegd met alle voordelen van dien, zoals het salderen van transacties binnen fondsen. Uiterst efficiënt dus.

De dynamiek is dat er in Nederland risico verschoven wordt naar werknemers. Als dat dan toch gebeurt, wees daar dan eerlijk over: BeFrank! Zorg dat je inzicht geeft. Dat doen wij met de Pensioenplanner.”

Wat biedt de Pensioenplanner?

Folkert Pama: “De Pensioenplanner is een ALM tool, toegepast op de individuele werknemer en geeft inzicht in de mate van risico, vertaald naar de hoogte van het pensioen. Als je binnen je beleggingsmix schuift van neutraal naar defensief, dan toont de planner een lager verwacht eindkapitaal met een hogere mate van zekerheid. De uitkomsten worden zowel grafisch als met getallen gepresenteerd. Zo heeft een werknemer de mogelijkheid om als het ware te spelen met zijn pensioen. Er worden meer dan duizend scenario’s doorgerekend in het model. Voordat werknemers beleggingsbeslissingen nemen, tonen wij de effecten van een beslissing in termen van verwacht rendement en mate van onzekerheid. Zo heeft een werknemer de juiste informatie om te komen tot een beslissing, nog voordat de keuze is gemaakt.”

 

 

Willen werknemers risico lopen met hun pensioen?.

Folkert Pama: “In opdracht van pensioenfondsen is hier onderzoek naar gedaan. Uit onderzoek van Motivaction (2010) ‘Liever een hoger pensioen dan 100% zekerheid’ is gebleken dat 73% van de Nederlanders zekerheid willen over de hoogte van hun pensioen. Bovendien mag deze zekerheid wat extra kosten. Echter zodra duidelijk werd wat de effecten waren van de geboden zekerheid op de hoogte van het uiteindelijke pensioen, wijzigde 46% van de mensen hun keuze en wilden ze meer risico nemen met de pensioenbeleggingen. Werknemers schrikken niet meer van enige mate van onzekerheid. Als het vooraf maar duidelijk is dat ze inzicht hebben in de mate van zekerheid en hier op een duidelijke en eenvoudige manier invloed op kunnen uitoefenen. Mede om die reden hebben wij onze Pensioenplanner ontwikkeld”

Ligt de uitdaging in communicatie?.

Frank van Wessel: “Inderdaad. Het is slecht gesteld met het pensioenbewustzijn in Nederland. Opmerkelijk, want het pensioen is voor vele mensen het belangrijkste financiële product. Jarenlang is verteld dat mensen zich geen zorgen hoefden te maken over hun pensioen. De stelling ‘Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld’ wekte vertrouwen en heeft Nederland in slaap gesust. De pensioenen leken gegarandeerd, waarom zou een werknemer zich dan zorgen maken? De werknemer kan zijn eigen pensioenuitvoerder niet kiezen, wat de betrokkenheid ook niet ten goede komt. Diegene die zich wilde verdiepen in het pensioen, is aangewezen op het Uniform Pensioen Overzicht. Een document vol met jargon.

Mijn stelling is dat dit funest is geweest voor de betrokkenheid bij het pensioen en het pensioenbewustzijn. Berichten over langer doorwerken en het korten van de pensioenen laat de mensen ontwaken uit een diepe slaap. Meer dan ooit is er behoefte aan een duidelijk pensioen. Bij BeFrank streven wij naar het vergroten van de betrokkenheid van werknemers met hun pensioen.”

Hoe kun je de communicatie met deelnemers verder verbeteren?

Frank van Wessel: “Pensioen is minder complex dan het wellicht lijkt. Er is veel pensioenkennis in Nederland en met die pensioenkennis wordt het pensioen vaak onnodig ingewikkeld. BeFrank gebruikt haar kennis om pensioen weer eenvoudig en begrijpelijk te maken. Drempels om je als werknemer te verdiepen in je eigen pensioen moeten worden weggenomen of verlaagd.

Wij werken hard aan het verhogen van het pensioenbewustzijn van de werknemers. Onze inspanningen om werknemers te laten inloggen werpen hun vruchten af. Met de tools die we bieden als de online portalen, de Pensioenplanner, onze pensioencommunity en de inzet van social media proberen we te communiceren in een duidelijke taal en met gebruik van de technieken die een werknemer kent. Zo maakt BeFrank het mogelijk om toegang tot al je pensioengegevens te hebben, wanneer je dat zelf wilt.

We staan ook open voor suggesties en ideeën om onze dienstverlening nóg beter te kunnen maken. Daarvoor is WeFrank in het leven geroepen. Een plek waar werknemers ideeën, tips en suggesties voor BeFrank kwijt kunnen. Ook kan gestemd worden op door anderen ingebrachte ideeën. De ingebrachte suggesties worden door BeFrank beoordeeld en verder uitgewerkt om zo de dienstverlening te verbeteren.”

Summary

In 2012 De Nederlandsche Bank (DNB) and the Dutch authority for the financial markets Autoriteit Financiële Markten (AFM) granted a licence to BeFrank, making the pension administrator the first premium pension institution (PPI). A PPI is a new type of pension service organisation on the Dutch market. Up to 2012, pension administration was restricted to pension funds and insurers. Folkert Pama, CEO and Frank van Wessel, of BeFrank say BeFrank is the first pension administrator that offers employees and employers real-time insight into their pensions. We work entirely online. An employee can see the actual value of his pension at any time. In addition, employees can use the Pensionplanner to calculate how their pension will develop in time. The unique Pensionplanner provides outcomes of the pension calculation and indicates the probability of those outcomes. “Using advanced technology, BeFrank makes pensions more understandable for employees,” added Pama.

BeFrank combines the efficient online technology of BinckBank with Delta Lloyd’s pension and investment know-how. In the summer of 2011, both companies announced they were joining forces in the joint venture BeFrank. BeFrank’s service provision fits in well with our endeavour to offer innovative and simple solutions to employers and their staff. BeFrank is leader in the sector and takes the provision of customer-oriented services very seriously. BeFrank makes pensions easy and clear. Employers can make the choice between active investment funds and passive investment funds using ETF’s. In addition, employers can decide to offer investment possibilities to their employees, enabling employees to invest their own premium through reputable fund houses.

Besides the control over their investments, employees also want some level of certainty. For this reason, BeFrank offers solutions for controlling various risks, such as interest-rate risk management, through pension stabilisation funds. BeFrank has caused a major change in the pension market, now by offering a pension product that is simple, accessible and administered at little expense. Low costs will lead to higher pension accrual for employees who, moreover, will be able to experience their pension as a comprehensible financial product due to our online service provision.  Around eight PPI’s are now on the market. BeFrank services organisations with a collective pension scheme based on a defined contribution scheme. BeFrank can also service businesses and pension funds that want to switch to a defined contribution scheme. Both large listed corporates and medium-sized enterprises have chosen for the BeFrank pension solution.

Contact: folkert.pama@befrank.nl, frank.van.wessel@befrank.nl,  T: 020 562 1125