Actievoorwaarden BeFrank winactie

Algemeen
1. De actie is een initiatief van BeFrank PPI N.V. gevestigd te Amsterdam (hierna: ‘BeFrank’)
2. De deelnemer (hierna: ‘de deelnemer’) die tijdens de actieperiode van 23 tot en met 26 juni 2022 (hierna: ‘de actieperiode’) aan de voorwaarden van de actie voldoet, doet automatisch mee aan de hieronder vermelde actie.
3. BeFrank geeft tijdens de actieperiode vijf Zustainaboxen weg ter waarde van 50 euro aan vijf verschillende winnaars.

Actievoorwaarden
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke actie van BeFrank: ‘BeFrank winactie’ (hierna: ‘de actie’), welke is gecommuniceerd via Instagram richting de volgers van BeFrank.
2. BeFrank kan te allen tijde deze actievoorwaarden tussentijds wijzigen en behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment te beëindigen of te verlengen. In dat geval wordt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat, op de website geplaatst.

Deelname
1. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
2. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
3. Deelname is voorbehouden aan personen ouder dan 18 jaar met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
4. Deelname vindt plaats door BeFrank te volgen op Instagram en een reactie te plaatsen onder de post waarom hij/zij een Zustainabox wil winnen.
5. Elke deelnemer mag maximaal eenmaal deelnemen.
6. Door deel te nemen gaat de deelnemer akkoord met publiciteit rondom deze actie.
7. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan de actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
8. Medewerkers en ingehuurde medewerkers van BeFrank zijn uitgesloten van deelname.

Het actie-aanbod
1. Er worden onder alle deelnemers vijf Zustainaboxen weggegeven met duurzame artikelen ter waarde van 50 euro per stuk.
2. De winnaars zullen door BeFrank op de hoogte worden gesteld via Instagram. Levering van de prijzen gebeurt binnen 1 maand na bekendwording.
3. De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
4. Indien de winnaar de prijs niet wenst te ontvangen, dan zal er een nieuwe winnaar worden gekozen uit de deelnemers uit de desbetreffende actieperiode.
5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Slotbepalingen
1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
2. BeFrank handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
3. De gegevens die BeFrank verkrijgt in het kader van de actie zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving worden behandeld. De gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. De gegevens worden niet verkocht aan derden en worden niet ter beschikking gesteld aan derden.
4. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan BeFrank via info@befrank.nl.
5. BeFrank is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook direct en/of indirect door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met de actie.
6. Klachten kunnen ook ingediend worden bij het Projectbureau Kansspelen van het Ministerie van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.