Menu

Actievoorwaarden BeFrank winactie

Algemeen

1. De actie is een initiatief van BeFrank PPI N.V. gevestigd te Amsterdam (hierna: ‘BeFrank’)
2. De deelnemer (hierna: ‘de deelnemer’) die tijdens de actieperiode op dinsdag 29 november tot en met donderdag 1 december 2022 (hierna: ‘de actieperiode’) aan de voorwaarden van de actie voldoet, doet automatisch mee aan de hieronder vermelde actie.
3. BeFrank geeft tijdens de actieperiode vier daglichtlampen weg ter waarde van 68 euro aan vier verschillende winnaars. Twee winnaars via Facebook en twee winnaars via Instagram.

Actievoorwaarden

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke actie van BeFrank: ‘BeFrank winactie’ (hierna: ‘de actie’), welke is gecommuniceerd via de nieuwsbrief naar deelnemers van BeFrank, via Instagram en via Facebook.
2. BeFrank kan te allen tijde deze actievoorwaarden tussentijds wijzigen en behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment te beëindigen of te verlengen. In dat geval wordt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat, op de website geplaatst.

Deelname

1. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
2. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
3. Deelname is voorbehouden aan personen ouder dan 18 jaar met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
4. Deelname vindt plaats door:
-BeFrank te volgen op Instagram en een bericht achter te laten onder de winactie-post, of;
-BeFrank te volgen op Facebook en een bericht achter te laten onder de winactie-post;
5. Elke deelnemer mag maximaal eenmaal deelnemen op maximaal een van de kanalen.
6. Door deel te nemen gaat de deelnemer akkoord met publiciteit rondom deze actie.
7. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan de actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
8. Medewerkers en ingehuurde medewerkers van BeFrank zijn uitgesloten van deelname.

Het actie-aanbod

1. Er worden onder alle deelnemers vier daglichtlampen weggeven. Twee via Instagram en twee via Facebook aan vier verschillende winnaars.
2. De winnaars zullen door BeFrank op de hoogte worden gesteld via Instagram of Facebook. Levering van de prijzen gebeurt binnen 1 maand na bekendwording.
3. De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
4. Indien de winnaar de prijs niet wenst te ontvangen, dan zal er een nieuwe winnaar worden gekozen uit de deelnemers uit de desbetreffende actieperiode.
5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Slotbepalingen

1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
2. BeFrank handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
3. De gegevens die BeFrank verkrijgt in het kader van de actie zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving worden behandeld. De gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. De gegevens worden niet verkocht aan derden en worden niet ter beschikking gesteld aan derden.
4. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan BeFrank via info@befrank.nl.
5. BeFrank is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook direct en/of indirect door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met de actie.
6. Klachten kunnen ook ingediend worden bij het Projectbureau Kansspelen van het Ministerie van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.