Menu

Gebruikersvoorwaarden werkgeversportaal

Op het gebruik van het werkgeversportaal van BeFrank zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de toets ‘inloggen’ aan te klikken verklaart de gebruiker van de voorwaarden kennis te hebben genomen en hiermee in te stemmen. De gebruiker is hierdoor gebonden aan de gestelde voorwaarden. Pas na deze instemming heeft de gebruiker toegang tot het werkgeversportaal.

Toestemming

 • BeFrank, waaronder in deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan BeFrank N.V. en BeFrank PPI N.V., stelt haar zakelijke relaties (waaronder assurantietussenpersonen, administratiekantoren en werkgevers) in de gelegenheid gebruik te maken van de diensten en informatie aangeboden via het werkgeversportaal van BeFrank.
 • BeFrank besluit of een zakelijke relatie toegang wordt verstrekt tot het werkgeversportaal. Het is BeFrank toegestaan deze toestemming te allen tijde in te trekken of het gebruik daarvan te onderbreken.

De Gebruiker

 • De werkgever wijst een contactpersoon aan die namens de werkgever toegang heeft tot het werkgeversportaal . Deze contactpersoon wordt hierna ‘gebruiker’ genoemd.
 • De gebruiker verklaart het werkgeversportaal uitsluitend te zullen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor het aan hem ter beschikking is gesteld. De gebruiker verklaart dat hij bevoegd is om, in overeenstemming met het beoogde doel – zijnde het aanleveren van mutaties in het bestaande werknemers bestand en/of het aan- en of uitdienst melden van werknemers, via het werkgeversportaal persoonsgegevens met betrekking tot werknemers uit te wisselen met BeFrank.
 • Mutaties die via het werkgeversportaal door de gebruiker worden doorgegeven aan BeFrank zijn rechtsgeldig, zonder dat voor de verwerking van de persoonsgegevens een handtekening nodig is van de werknemer van wie mutaties verwerkt worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om – in die gevallen waarin dat nodig is op grond van de tussen hem en anderen bestaande rechtsverhouding – zijn bevoegdheid tot het doorgeven van de mutatie via het werkgeversportaal schriftelijk vast te laten leggen.

Toegang

 • Ten einde toegang tot het werkgeversportaal te verschaffen, stelt BeFrank een gebruikersnaam en (tijdelijk) wachtwoord ter beschikking aan de gebruiker. De gebruiker wordt na de eerste keer inloggen gevraagd het wachtwoord te wijzigen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • De werkgever is gehouden om bij beëindiging van het dienstverband van de gebruiker – of bij elke andere reden die zou moeten leiden tot het intrekken van de bevoegdheden van die gebruiker tot gebruik van het werkgeversportaal – BeFrank hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
  Indien bij BeFrank omstandigheden bekend worden waardoor de gebruiker de toegang tot het werkgeversportaal ontnomen moet worden, meldt BeFrank dit aan de werkgever. De werkgever zal alles in het werk stellen om de betreffende gebruiker verdere toegang tot het werkgeversportaal te onthouden. Indien schade wordt geleden door BeFrank of door derden als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting door de werkgever of de gebruiker komt deze schade voor rekening van de werkgever.

Misbruik van gegevens

 • Enige schade die voortvloeit uit misbruik door de werkgever en/of de gebruiker, van de informatie die via het werkgeversportaal is te raadplegen,te wijzigen, te downloaden of anderszins is te verkrijgen, komt voor rekening van de werkgever. De werkgever vrijwaart BeFrank van iedere aansprakelijkheid.
 • Tevens hebben we een privacy-statement geplaatst, de gebruiker en de werkgever worden er nadrukkelijk op gewezen hiervan kennis te nemen.