Menu

Samenvatting verklaring omgang nadelige gevolgen beleggingen

BeFrank PPI is een lange termijn institutionele belegger met de plicht om in het belang van rekeninghouders, klanten, aandeelhouders en andere stakeholders te beleggen. Om aan deze plicht te voldoen, erkennen wij het belang van systematisch incorporeren van Milieu, Sociale en Governance (ESG) factoren in het beleggingsbeleid, besluitvorming en gerelateerde processen. Enerzijds geloven wij dat dit tot beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen leidt en helpt om de risico-rendementsverhouding van de beleggingen te optimaliseren. Anderzijds helpt de incorporatie van ESG factoren de waarden van onze organisatie te weerspiegelen in de beleggingen en aansluiting te vinden bij de doelen en wensen van de maatschappij.

Onze beleggingen worden beheerd door assetmanagers die wij selecteren. We selecteren onze assets managers zorgvuldig, om er zeker van te zijn dat hun beleggingsbeleid en benadering aansluit bij ons verantwoord beleggingsbeleid.

Onderdeel van onze aanpak voor verantwoord beleggen, is dat wij er op gericht zijn de negatieve impact van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren te beperken. Deze negatieve impact wordt ook wel nadelige impact genoemd, waarbij de meest relevante nadelige gevolgen de ‘belangrijkste nadelige gevolgen’ genoemd wordt. Dit kan zich op verschillende gebieden voor doen, zoals milieu, mensenrechten, corruptie en omkoping.

Wij houden rekening met de negatieve gevolgen van de beleggingen door middel van specifieke richtlijnen. De mate waarin en de manier waarop rekening wordt gehouden met de negatieve gevolgen in het beleggingsproces hangt van verschillende factoren af, zoals het type fonds of strategie, asset categorie, assetmanager en de beschikbaarheid van betrouwbare data. Daardoor kan de precieze toepassing verschillen per optie in het product, wat voor zover van toepassing beschreven en openbaar wordt gemaakt in lijn met de eisen en tijdslijnen van de Europese Unie Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Waar wij volledig zeggenschap hebben over de manier waarop de beleggingen worden gemanaged, zijn de assetmanagers vereist om rekening te houden met de belangrijkste negatieve gevolgen in hun beleggingsonderzoek en beslissingen gebaseerd op ons beleid, en daarover te rapporteren. Waar deze volledige zeggenschap er niet is, bijvoorbeeld in fondsen waar ook andere investeerders deel van uit maken, stimuleren wij de assetmanagers om passende methoden, data en processen toe te passen om rekening te houden met negatieve gevolgen in hun beleggingsonderzoek en beslissingen. Bij beleggingsfondsen met meerdere investeerders van externe managers waar promotie plaatsvindt van milieu of sociale karakteristieken, of die een duurzaam beleggingsdoel hebben, verwachten wij dat de assetmanager rapporteert over zijn activiteiten om rekening te houden met de belangrijkste negatieve gevolgen en de bereikte resultaten. In lijn met SFDR-eisen zullen wij in toenemende mate assetmanagers waar wij mee werken monitoren op hun prestatie op dit gebied en zullen hen actief stimuleren om hun gebruiken en resultaten te verbeteren.

In deze verklaring geven wij informatie over onze aanpak om de belangrijkste negatieve gevolgen van onze beleggingsbeslissingen te identificeren, prioriteren en adresseren voor verschillende duurzaamheidsfactoren.