Beleggingsbeleid

BeFrank PPI voert beschikbare premie pensioenregelingen uit. Dit houdt in dat voor elke deelnemer een pensioenkapitaal wordt opgebouwd middels beleggingen. De waarde hiervan wordt op de pensioendatum gebruikt voor een levenslange pensioenuitkering voor de deelnemer. Voor een goed pensioen is het beleggingsresultaat erg belangrijk. BeFrank is verantwoordelijk voor de manier waarop wordt belegd en heeft hiervoor een beleggingsbeleid vastgesteld. Hieronder staan de uitgangspunten van dit beleid.

De beschikbaar gestelde premie i.c.m. beleggingsrendementen bepalen het pensioen
Het nemen van afgewogen beleggingsrisico leidt op de lange termijn naar verwachting tot een hoger pensioen. Het pensioen wordt opgebouwd uit premiebetalingen en behaalde rendementen op het opgebouwde kapitaal. Deelnemers zijn dus gebaat bij het nemen van afgewogen beleggingsrisico’s om de premie voor pensioen beheersbaar te houden bij uitzicht op een goed pensioen.

Beheerst beleggingsrisico op elk moment
Een leidend principe is het toepassen van lifecycle beleggen. Dit houdt in dat vanaf aanvang deelname tot pensioendatum een optimale verhouding tussen rendement en risico wordt aangehouden. In de opbouwfase wordt gespreid belegd gericht op rendement, en in de (risico)afbouwfase wordt het beleggings- en renterisico geleidelijk afgebouwd. Zo wordt voorkomen dat plotselinge marktontwikkelingen een te grote invloed hebben op het uiteindelijke pensioen. Wel blijft het risico op slechte rendementen ook op langere termijn aanwezig.

Passend risicoprofiel en keuzevrijheid
Wij erkennen dat er verschillen bestaan in risicohouding. Een groep deelnemers of een individu heeft afhankelijk van de specifieke omstandigheden een bepaalde risicovoorkeur. Om deze reden kent BeFrank verschillende lifecycles. Zowel voor de toepassing van een default lifecycle binnen de pensioenregeling, als op individueel niveau zijn verschillende risicoprofielen beschikbaar. Zowel de werkgever als de werknemer zijn daarmee in de gelegenheid om een passend risicoprofiel te kiezen. De vaststelling van de risicohouding van de deelnemers is onderdeel van het jaarlijkse beleggingsproces.

Actief, passief en duurzaam beleggen
Wij vinden dat klanten zelf moeten kunnen kiezen voor een passieve-, actieve- of duurzame beleggingsstijl, zowel de werkgever als de werknemer.
Passief beheer
Wij kennen een lifecycle met passief beheer voor klanten die kiezen voor eenvoud, niet geloven in actief beheer en/of hier geen verrassingen van willen hebben en/of kiezen voor lage kosten met zoveel mogelijk duurzaamheid. Deze klanten willen niet verrast worden door rendementen die afwijken van de index. Hiertoe selecteren we middels objectieve criteria in de institutionele markt de beste indexfondsen. Wij hanteren een hier alleen een actieve invulling bij asset categorieën als dat toegevoegde waarde heeft.
Actief beheer
Wij kennen een lifecycle met actief beheer voor klanten die geloven in actief beleggen gebaseerd op de kennis en ervaring van NNIP en afwijkende rendementen t.o.v. de index accepteren. Waar mogelijk bieden wij hier actief beheerde fondsen aan als we denken dat dit waarde toevoegt. Hier wordt ook tactische asset allocatie gebruikt, gebaseerd op waardering van asset categorieën of sentiment in de markt. Ook nemen we hier meer asset categorieën op en kunnen de fondsen een groter duurzaam karakter krijgen om bij te dragen aan de doelstelling van actief beheer.
Duurzaam beleggen
Wij kennen een lifecycle met zeer sterke focus op duurzaam beleggen. Hier wordt veel gerichter belegd in duurzame bedrijven en geldt een strikt uitsluitingenbeleid. Best-in-class selectie, engagement en voting spelen hier een belangrijke rol. Asset Categorieën die niet binnen onze selectiecriteria zeer duurzaam kunnen worden ingevuld nemen we niet op. Klanten die bereid zijn hiervoor hogere beleggingskosten te betalen en op korte termijn mogelijk sterk van de standaard benchmark afwijkende rendementen accepteren, kunnen voor deze stijl kiezen.

Duurzaam beleggen
Maatschappelijk verantwoord beleggen vinden wij waardevol binnen het beleggingsbeleid. Door bewuste keuzes te maken bij het kiezen van de beleggingen kan worden bijgedragen aan een duurzame en betere toekomst. De waarde van duurzaam beleggen kan ook in de beperking van risico’s tot uiting komen.

Sustainable Finance Disclosure Regulation
BeFrank valt onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie. Deze regeling is bedoeld om transparanter te maken hoe financiële marktpartijen ESG-risico’s en -kansen integreren in hun beleggingsbeslissingen. Klik hier voor meer informatie.

Kosten en belastingefficiënt beleggen
Wij vinden kostenbeheersing belangrijk. Kosten zijn naast rendement bepalend voor de hoogte van het te behalen pensioen en dienen daarom zo laag mogelijk te zijn. Kostenbeheersing is in de praktijk een belangrijk stuurmiddel om het rendement van de beleggingen te bepalen. Waar mogelijk voorkomen wij belastinglekkage door een inrichting/invulling te kiezen waarbij inhouding van dividendbelasting voorkomen wordt, en terug te vorderen is waar mogelijk. Dit levert de deelnemer jaarlijks extra voordeel op.

BeFrank streeft een zo groot mogelijk MVO beleid na, passend bij elke beleggingsstijl. Bij de passieve beleggingsstijl is de randvoorwaarde dat het effect op rendement en kosten zeer beperkt zijn. Bij de actieve beleggingsstijl mag duurzaam beleggen een grotere afwijking in rendement geven. Bij de zeer duurzame beleggingsstijl worden grote afwijkingen t.o.v. de benchmark geaccepteerd inclusief een vereenvoudigde strategische mix en hogere beleggingskosten.

Spreiding, eenvoud en liquiditeit
Wij streven naar eenvoudige beleggingen om onnodige complexiteit te voorkomen. We passen zoveel mogelijk beleggingen, instrumenten en beleggingsstrategieën toe die begrijpelijk en uitlegbaar zijn met een voorspelbare uitkomst. Diversificatie is belangrijk maar is niet onbegrensd. Door middel van diversificatie kan het risico van een portefeuille worden verminderd. We streven hierbij naar een optimum tussen effectiviteit en eenvoud in de portefeuille. Een beleggingscategorie wordt alleen opgenomen als ze nut heeft en past binnen het karakter van de Lifecycle. Concentratierisico naar sectoren, regio’s of landen vermijden we. Beleggingen moeten dagelijks liquide zijn. Het beleggingskapitaal moet immers te allen tijde ter beschikking staan van de deelnemers.

Governance
Governance gaat over de wijze waarop het beleggingsproces is ingericht. BeFrank heeft het beleggingsproces zodanig ingericht dat het bestuur te allen tijde aan het stuur zit en volledig in control is. Zij wordt daarbij ondersteund door onder andere risicomanagers en andere experts. BeFrank is eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en stelt hiervoor in volledige onafhankelijkheid een kader van doelstellingen en randvoorwaarden vast.