Menu

Promoten ecologische en/of sociale kenmerken

De drie lifecycles van BeFrank promoten ecologische en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in Artikel 8 van de SFDR. Deze ecologische en/of sociale kenmerken zijn: milieu en klimaat, arbeidsomstandigheden en mensenrechten.

Om de milieu/klimaat en/of sociale kenmerken te ondersteunen passen we in de BeFrank lifecycles uitsluitingen toe gebaseerd zijn op de UN Global Compact Principes. En sluiten we verschillende vormen van olie- en kolenproductie/gebruik uit. De intensiteit van deze uitsluitingen verschilt per lifecycle. In de Duurzame Lifecycle wordt alleen belegd in bedrijven die op deze kenmerken een positieve bijdrage leveren. Ook wordt in alle lifecycles het uitoefenen van stemrecht en engagement gebruikt om de kenmerken te ondersteunen.

In de lifecycles wordt overwegend gebruik gemaakt van ESG-integratie. In het beleggingsproces worden maatregelen toegepast zodat duurzaamheidsrisico’s op het gebied ESG-factoren worden beperkt. Dit gebeurt door het uitsluiten van beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij verschillende activiteiten. Deze uitsluitingen verschillen per lifecycle en zijn hier beschreven. Daarnaast zijn verdere details te vinden op de factsheets van de toegepaste beleggingsfondsen. Ook wordt voor alle lifecycles voting en engagement toegepast. De Duurzame Lifecycle heeft als aanvullend kenmerk dat alleen beleggingen met een positieve bijdrage aan de wereld worden geselecteerd.

Zelf Beleggen promoot geen ecologische en/of sociale kenmerken. Hier kan naar keuze gebruik gemaakt worden van beleggingsfondsen met al dan niet een vorm van ESG- integratie.

De Lifecycles kunnen gedeeltelijk in duurzame beleggingen investeren en investeringen doen die bijdragen aan de milieu/klimaat doelstellingen zoals bedoeld in de Taxonomie Richtlijn (EU 220/852). De Lifecycles beogen geen specifiek milieu/klimaat doel. Ze kunnen wel investeren in een van de milieu/klimaat doelen zoals bedoeld in de Taxonomie Richtlijn, net als in andere milieu/klimaat en/of sociale doelen. Het deel van de investeringen in duurzame beleggingen die bijdragen aan milieu/klimaatdoelstellingen volgens de Taxonomie Richtlijn kan nog niet vastgesteld worden en is daarom momenteel vastgesteld op 0%.

Voor de lifecycles is geen index aangewezen als referentiebenchmark.