Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, heeft hij na twee jaar recht op een WIA-uitkering. Met de verzekering ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’ zet BeFrank de pensioenopbouw voort. De premievrijstelling gaat in op de dag dat de werknemer ten minste voor 35% arbeidsongeschikt is en een overheidsuitkering ontvangt, maar uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin de werknemer 67 jaar wordt.

Arbeidsongeschiktheid en pensioenuitkering

Als de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering, ontvangt hij een bedrag van de overheid. Met ons arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt hij daarnaast ook een uitkering van BeFrank. Deze verzekering kan voor alle werknemers afgesloten worden, of alleen voor wie daar behoefte aan heeft.