BeFrank klaar voor Pensioenakkoord

Met de invoering van het Pensioenakkoord past het Nederlandse pensioenstelsel beter bij de huidige tijd en wordt het toekomstbestendig. Dit brengt wel ingrijpende wijzigingen met zich mee. Hoewel nog niet alles duidelijk is, weten we één ding zeker: het nieuwe akkoord gaat bijna iedereen in Nederland raken.

BeFrank goed voorbereid
De ‘DC-regeling’ wordt met de invoering van het nieuwe stelsel de standaard. DC staat voor ‘Defined Contribution’. Kort gezegd betekent dit dat de inleg (de premie) vaststaat. De opbrengst (het uiteindelijke pensioen) staat niet vast. Bij BeFrank voeren wij al tien jaar DC-regelingen uit en zijn daarom perfect voorgesorteerd op het Pensioenakkoord. In de komende periode zullen wij je regelmatig informeren over de ontwikkelingen rondom het Pensioenakkoord. En wat dit betekent voor jou als werkgever. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen nog een keer voor je op een rij.

Er komt een gelijkblijvende pensioenpremie
Uiterlijk vanaf 2027 gaan nieuwe deelnemers naar een vlak premiepercentage van maximaal 30%. De premiepercentages kunnen nu nog hoger liggen zodra je in een hogere leeftijdscategorie valt. Hierbij wordt het maximale premiepercentage elke vijf jaar herijkt. Ook de bijspaarruimte wordt leeftijdsonafhankelijk en de toetsing op bovenmatig pensioen (eventtoets) komt te vervallen.

Compensatie mogelijk
Bestaande premieregelingen na 2027 kunnen ongewijzigd worden voortgezet voor bestaande deelnemers. Er wordt dan overgegaan naar één nieuwe maximale premiestaffel waaronder de bestaande staffel moet blijven. Bij een overstap naar een vlakke premiesystematiek voor bestaande deelnemers is een vorm van compensatie nodig. Voor jou als werkgever betekent dit dat je ervoor kunt kiezen twee verschillende premies te hanteren. Of je kiest ervoor geheel over te stappen naar de gelijkblijvende staffel. Je krijgt tot 31-12-2026 3% extra fiscale ruimte om bestaande werknemers te compenseren.

Afbouwen naar variabele uitkering als standaard mogelijk
Anders dan nu het geval is mag er in een pensioenregeling straks standaard afgebouwd worden naar een variabele uitkering. Variabel betekent in dit geval dat een deel van de pensioenuitkering ook ná pensioneren nog wordt belegd (en dus kan variëren afhankelijk van de rendementen). De variabele pensioenuitkering wordt de nieuwe standaard in het hele pensioenstelsel. De deelnemer mag hierbij altijd afwijken van deze standaard. Uitvoerders moeten hierbij onderzoeken wat de risicohouding van de deelnemers is en de standaard daarop afstemmen. De invulling van de zorgplicht rondom keuzes en rol van de betrokken partijen moet nog verder worden ingevuld.

In één keer 10% pensioenkapitaal opnemen
Deelnemers krijgen de mogelijkheid om vanaf 2023 op pensioendatum een bedrag van maximaal 10% van het ouderdomspensioen in één bedrag ineens op te nemen. Dit wordt ‘lump sum’ genoemd. Hier gaan wel regels voor gelden.

Regels nabestaanden- en wezenpensioen worden begrijpelijker
Het nabestaandenpensioen wordt meer gestandaardiseerd. Tijdens een actief dienstverband wordt maximaal 50% nabestaandenpensioen en 20% wezenpensioen van het salaris gedekt. Ook komt er een standaard partnerdefinitie en een vaste eindleeftijd van 25 jaar voor het wezenpensioen. Daarnaast wordt het wezenpensioen altijd verdubbeld als beide ouders overleden zijn (volle wezen).
De gehele dekking wordt drie maanden voortgezet of langer bij een WW-uitkering. De deelnemer krijgt het recht om de dekking maximaal drie jaar door te zetten na uitdiensttreding, waarbij het voorstel is dat de risicopremie uit het opgebouwd pensioenkapitaal wordt onttrokken. De precieze invulling van de dekking voor nabestaanden na uitdiensttreding kan nog wijzigingen want hier wordt nog over gesproken.
Opgebouwde rechten mogen blijven bestaan, deze hoeven niet in mindering te worden gebracht op de nieuwe regeling of anderszins te worden ingebouwd. Ook de bestaande 100%-restitutie lijkt mogelijk te blijven.

Communicatie
Transparantie is een van de hoofddoelstellingen van het Pensioenakkoord. Voorgeschreven formats, zoals het UPO en Pensioen123 worden losgelaten. En er komt meer verantwoordelijkheid bij de pensioenuitvoerder te liggen. Zij moeten zich maximaal inspannen om deelnemers op een correcte en passende wijze te begeleiden bij het maken van keuzes. BeFrank staat al tien jaar voor heldere communicatie. Onze missie is pensioen dichtbij de deelnemer te brengen. Hier gaan wij onverminderd mee door. Deelnemers zijn in het najaar via onze nieuwsbrief geïnformeerd over de gevolgen van het Pensioenakkoord. En recent hebben we een video voor deelnemers gelanceerd waarin BeFrank collega Laurenzo het Pensioenakkoord in nog geen 2 minuutjes toelicht.

Wat kun je van ons verwachten?
Momenteel is het wetsvoorstel in voorbereiding en is voor de invoering een periode gepland tussen 2023 en 2027. Details van het voorstel kunnen nog wijzigen. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte. En vanaf nu zullen wij je steeds meer gaan informeren over de ontwikkelingen en de mogelijkheden die wij je bieden om je pensioenregeling volledig aan te laten sluiten bij het Pensioenakkoord. Praat ondertussen ook met je adviseur. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer!