Toetsing bij 3% staffel overbodig

BeFrank
22 sep 2011

Nederland heeft een nieuw pensioenakkoord. Een onderwerp van discussie bij de totstandkoming van het akkoord, was de verwachting van het rendement van de beleggingen. Hoe hoger dit rendement, hoe lager de noodzakelijke pensioenvoorziening. Deze methode kan worden misbruikt om dekkingsgraden beter voor te stellen dan ze daadwerkelijk zijn, vrezen tegenstanders van het pensioenakkoord. Ook bij DC-regelingen, die niet onder hetzelfde toetsingskader vallen, speelt het te hanteren rendement een rol, namelijk bij het bepalen van de maximale premies. Wettelijk is bepaald dat dit rendement maximaal 4% mag zijn. Dit in tegenstelling tot DB-regelingen waar het marktrente mag zijn, maar vaak 3% gehanteerd wordt. Begrijpt u het nog?

Met de trend van omzetting van middelloonregelingen naar beschikbare premieregelingen, wordt de premie-inleg tussen beide regelingen vergeleken. Dan blijkt dat de premie-inleg bij de ML-regeling vaak hoger is dan de maximaal toegestane premie-inleg van een DC-regeling. De markt heeft daarom om andere staffels gevraagd, die net als de ML-regeling gebaseerd zijn op een 3% rekenrente. De Fiscus heeft hier gehoor aangegeven, echter ze hebben daarbij wel een eis gesteld dat er fiscale toets op eventuele bovenmatigheid dient plaats te vinden. Juist deze toets zorgt ervoor dat het voor uitvoerders bijzonder onaantrekkelijk wordt om deze staffels uit te voeren, aangezien je dan een schaduwadministratie dient te voeren en ook ingewikkelde communicatie met de werknemers dient te voeren.

Reden voor ons om te kijken of deze toets nu gerechtvaardigd is. Het antwoord laat zich voorspellen: Nee! De kans op bovenmatigheid is er nauwelijks. Bovendien past deze toets niet bij het karakter van een DC-regeling en zorgt het voor fiscale ongelijkwaardigheid tussen DB- en DC-regelingen.

Wij streven naar eenvoud en duidelijke communicatie. Het zou helpen als wetgeving dit soort inconsistenties en onnodige toetsen achterwege laat.

Folkert Pama, directievoorzitter BeFrank

Lees hier het volledige artikel: Pensioen Magazine – 3% staffel overbodig