Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel introductie PPI

BeFrank
21 dec 2010

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel introductie premiepensioeninstellingen (PPI). De wet gaat 1 januari 2011 in werking. Het wetsvoorstel voorziet in de introductie van de figuur van de premiepensioeninstelling (PPI). De PPI is een pensioenvehikel dat ook op de Nederlandse pensioenmarkt actief mag zijn, maar waarvan de invoering met name is gericht op de mogelijkheden om in andere lidstaten van de EU activiteiten te ontplooien.

Kenmerkend voor de PPI is dat zij weliswaar pensioenregelingen mag uitvoeren, maar daarbij geen risico’s mag verzekeren (zoals lang leven, nabestaanden) en geen garanties omtrent het rendement (de grondslag voor de uitkeringen) mag geven.

Dit wetsvoorstel is de eerste fase van de gefaseerde aanpak voor de introductie van de Algemene Pensioeninstelling (API). De gefaseerde aanpak bestaat uit drie fases. De eerste fase is deze introductie van de premiepensioeninstelling (PPI). De tweede fase is ook klaar: in de Pensioenwet zijn aanpassingen gedaan, waardoor het mogelijk is geworden dat bestaande ondernemingspensioenfondsen door samenwerking meer voordeel behalen. Tot slot wordt in de derde fase bekeken hoe een Algemene Pensioeninstelling (API) vorm krijgt.

Met deze wetswijziging komt Nederland tegemoet aan ontwikkelingen binnen de Europese Unie op het gebied van de uitvoering van pensioenregelingen. Het kabinet komt begin 2011 met nadere regelgeving over de integere en beheerste bedrijfsuitoefening door de pensioenbewaarder, de eisen op het gebied van de soliditeit van de onderneming en de verstrekking van de jaarstukken. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan alle eisen die de wet stelt.

Bron: www.rijksoverheid.nl d.d. 21-12-2010