Duidelijke en tijdige pensioencommunicatie

BeFrank
10 jan 2013

BeFrank heeft de Uniform Pensioen Overzichten (UPO) over het jaar 2012 aan haar deelnemers verstrekt. Dit is onze wettelijke plicht en hier dienen we aan te voldoen voor 1 oktober 2013. Wij kiezen er echter voor om deze plicht zo vroeg mogelijk in het jaar na te komen, aangezien de informatie die wij verstrekken dan nog het meest actueel is. Wil je pensioenbewustzijn creëren, dan dient je informatie relevant te zijn. De vraag blijft echter, is de UPO überhaupt nog wel relevant? Voor bepaalde elementen zeker, echter voor inzicht in het ouderdomspensioen zeker niet.

Realtime inzicht
Vorig jaar zetten we al onze vraagtekens bij het nut van de UPO bij een premieovereenkomst, zie ook het artikel “Is de UPO bij een premieovereenkomst wel zinvol?”. Gelukkig is de UPO op een belangrijk onderdeel dit jaar ook aangepast. Zo is de rekenrente voor aankoop van pensioen met 40% naar beneden bijgesteld tot het niveau van 2,4%. Dit komt al meer in de buurt van de realiteit, maar is zeker nog niet genoeg. Zo zou de rekenrente, ten tijde van het schrijven van dit blog, nog met ca. 30% meer moeten dalen om op het niveau van de huidige reële rekenrente te komen. Het rendement voor doorrekening is echter niet aangepast en blijft staan op 4%. Ongeacht je daadwerkelijke beleggingen. Zodoende kan iemand die vlak voor zijn pensioendatum zit en zijn beleggingen op een spaarrekening heeft staan, een UPO krijgen met een indicatie van ouderdomspensioen dat ca. 25 – 35% lager ligt dan dat hij in werkelijkheid krijgt. Om deze reden blijf ik pleiten voor realtime inzicht in de beleggingen en in de hoogte van de aankoop van het pensioen. De technieken hiervoor zijn er!

BeFrank pleit voor duidelijke communicatie. De communicatie moet namelijk niet alleen gelezen worden, maar ook begrepen worden. Het voorgeschreven verplichte format van de UPO staat moderne en innovatieve communicatie in de weg. Waarom geen ‘dynamische UPO’ of ‘realtime UPO’ bieden zodat werknemers op ieder gewenst moment kunnen zien hoe hun pensioen ervoor staat?

Engelstalige dienstverlening
Realtime inzicht bieden gaat verder dan je wettelijke plicht, maar als uitvoerder moet je je niet blind staren op deze plicht, maar zoveel mogelijk kijken welke relevantie je kunt bieden aan jouw klanten. Stel de wensen van de klant centraal. Om deze reden hebben wij ook de App ‘Mijn pensioen’ ontwikkeld waarmee klanten eveneens realtime inzicht hebben en de risico’s inzichtelijk worden gemaakt met behulp van de pensioenplanner. Daarnaast zijn we continu bezig om onze communicatie naar een hoger plan te tillen. Zo merkten wij dat een groeiend deel van onze klanten de behoefte heeft aan Engelstalige dienstverlening. Deze behoefte ontstaat nu vooral bij internationale bedrijven met vestigingen in Nederland. Om invulling te geven aan deze behoefte bieden wij onze klanten de mogelijkheid aan van Engelstalige dienstverlening die verder gaat dan alleen de vertaling van onze werknemersportalen. Ook alle juridische documenten, zoals de UPO zijn dan in het Engels beschikbaar. Heeft de werknemer voor Engelstalig gekozen, dan wordt hij ook in het Engels te woord gestaan en ontvangt hij ook zijn correspondentie in het Engels. Het zou mooi zijn als het pensioenregister ook inspeelt op deze behoefte en het register naast het Nederlands ook beschikbaar stelt in het Engels. Niet omdat het wettelijk moet, maar omdat hiermee invulling gegeven wordt aan een groeiende behoefte.

Tenslotte
Pensioen is en blijft complex. De maatregelen en oplossingen die momenteel bedacht worden om het stelsel toekomstproof te houden zullen naar mijn mening getoetst moeten worden op uitlegbaarheid en communiceerbaarheid. De UPO is daar slechts een onderdeel van. De sector dient zelf de handschoen op te pakken en ervoor te zorgen dat de pensioencommunicatie niet alleen voldoet aan de wettelijke plicht, maar dat het voor werknemers ook relevant en begrijpelijk is.

Folkert Pama
Directievoorzitter BeFrank