Menu

Verklaring omgang nadelige gevolgen beleggingen

In deze verklaring geven wij informatie over onze aanpak om de belangrijkste negatieve gevolgen van onze beleggingsbeslissingen te identificeren, prioriteren en adresseren voor verschillende duurzaamheidsfactoren. Dat is met inbegrip van onze verwachtingen van de assetmanagers.

Deze verklaring bevat de volgende onderdelen:

  • Beschrijving van de belangrijkste negatieve gevolgen
  • Beschrijving van het beleid om de belangrijkste negatieve gevolgen te identificeren en prioriteren
  • Beleid voor engagement
  • Internationale standaarden

Beschrijving van de belangrijkste negatieve gevolgen

Als onderdeel van NN Groep, heeft BeFrank een historie van verantwoord beleggen. Het NN Groep Beleid Verantwoord Beleggen (link) weerspiegelt onze kijk op verantwoord beleggen.

BeFrank PPI houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren. Deze verklaring is de Verklaring van omgang met de belangrijkste nadelige gevolgen van beleggingen van BeFrank.

BeFrank past een combinatie van methoden toe om de belangrijkste nadelige gevolgen te beperken. De belangrijkste zijn het uitoefenen van stemrecht, engagement met bedrijven en uitsluitingen. Welke (combinatie van) methode we toepassen hangt af van het onderwerp en van de context van de belegging die de negatieve gevolgen veroorzaakt. Aangezien externe assetmanagers de beleggingen beheren, selecteren wij waar mogelijk assetmanagers die deze methoden toepassen.

Bedrijven uitsluiten uit het beleggingsuniversum betekent dat wij of de assetmanager niet langer invloed op hen kan uitoefenen om de negatieve gevolgen te beperken. Om deze reden wordt waar mogelijk de voorkeur gegeven aan engagement, waarbij uitsluiting plaatsvindt wanneer engagement niet zinvol blijkt danwel onwaarschijnlijk is dat het gedrag van het betreffende bedrijf zal veranderen. Bepaalde type bedrijven zijn uitgesloten op basis van het soort bedrijf dat ze zijn, zoals producenten van wapens of tabak. De precieze manier waarop rekening wordt gehouden met de belangrijkste negatieve gevolgen hangt af van verschillende factoren, zoals het type fonds, asset class, assetmanager, en beschikbaarheid van betrouwbare data.

Meer informatie is beschikbaar in het NN Groep Beleid Verantwoord Beleggen.

Beschrijving van het beleid om de belangrijkste negatieve gevolgen te identificeren en prioriteren

Onze aanpak weerspiegelt onze beleggingsovertuigingen, onze waarden als bedrijf, relevante wetgeving en internationale normen en standaarden, op basis waarvan minimum eisen zijn ontwikkeld die moeten worden toegepast in het beleggingsproces.

Het beleggingsuniversum wordt beoordeeld aan de hand van ons normengebaseerde kader voor verantwoord beleggen en wij verwachten van onze assetmanagers dat zij deze processen toepassen.

BeFrank verwacht van het beleggingsfonds waar het in belegt dat het handelt in overeenstemming met internationale standaarden zoals de United Nations Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights and OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Wanneer wordt vastgesteld dat bedrijven ernstig en systematisch de standaarden overtreden verwachten we van onze assetmanagers dat zij waar mogelijk en haalbaar een engagementproces starten. Bedrijven worden op de uitsluitingenlijst geplaatst wanneer engagement niet of niet langer nut heeft om het gedrag of betrokkenheid bij bepaalde activiteiten te veranderen. Die beslissing wordt niet lichtvaardig genomen en alleen wanneer er overtuiging is dat de uitsluiting een goed afgewogen en proportioneel besluit is.

Bedrijven worden op de uitsluitingenlijst geplaatst wanneer ze aantoonbaar activiteiten hebben op het gebied van wapenhandel met regeringen of partijen die gesanctioneerd zijn door de UN of onder een EU wapen embargo vallen. Dit geldt tevens voor bedrijven die ‘controversiële wapens’ ontwikkelen, produceren, onderhouden of verhandelen. Controversiële wapens zijn onder meer anti-personeelsmijnen, clustermunitie, biologische wapens, chemische wapens, verarmd uranium munitie, witte fosfor wapens en nucleaire wapens. Tevens worden bedrijven op de uitsluitingenlijst geplaatst die tabak produceren, boven een bepaalde grens actief zijn in onconventionele olie of gas, en productie van thermische kolen. Tot slot, landen waartegen een wapenembargo van de UN Veiligheidsraad van toepassing is worden ook uitgesloten. Het is mogelijk dat in een specifiek geval een land om andere reden wordt uitgesloten. De NN Groep uitsluitingenlijst is publiekelijk beschikbaar op de website. Voor andere externe managers geldt dat de uitsluitingenlijst van die betreffende manager kan afwijken en van toepassing is.

Bij beleggingen in fondsen waar BeFrank niet de volledige zeggenschap heeft over de manier waarop deze worden gemanaged, zoals bij fondsen waar meerdere beleggers in participeren, kan BeFrank haar uitsluitingenbeleid mogelijk niet exact opleggen.

Waar beleggingen niet in strijd zijn met de uitsluitingscriteria, kan het nog steeds zo zijn dat deze beleggingen negatieve gevolgen hebben. Deze gevolgen kunnen worden geadresseerd via de uitoefening van stemrecht of toepassing van engagement, waarover meer in deel 3. Het ene negatieve gevolg heeft geen prioriteit boven het andere, maar onze assetmanager prioriteert wel de middelen die ingezet worden om de belangrijkste negatieve gevolgen te adresseren, gebaseerd op verschillende factoren zoals de beschikbaarheid van data, type beleggingsinstrument, impact op de maatschappij of het milieu, en de verwachte waarschijnlijkheid van succesvol beperken van de impact. Verschillende assetmanagers hebben een verschillende aanpak om deze belangrijkste negatieve gevolgen te adresseren.

Beleid voor engagement

Wij zijn ervan overtuigd dat engagement en het uitoefenen van stemrecht effectieve manieren zijn om het management van bedrijven aan te spreken en om verandering ten goede te bewerkstelligen. Wij verwachten dan ook dat de assetmanagers die wij selecteren de belangrijkste negatieve gevolgen waar mogelijk adresseren middels het uitoefenen van stemrecht en toepassen van engagement, met gebruik making van research en data. Waar nodig overleggen wij met onze assetmanagers om de praktijken en resultaten te verbeteren.

Naast engagement met bedrijven die ernstig en systematisch internationale standaarden schenden (sectie II), moedigen wij onze assetmanagers aan om te engagen op ESG thema’s waarvan we geloven dat ze materiele impact op de maatschappij hebben.

Daarnaast verwachten wij van onze assetmanagers dat zij periodiek rapporteren over de engagementactiviteiten en -resultaten en treden wij met hen in overleg waar dat niet het geval is.

Internationale standaarden

Het beleggingsbeleid gaat uit van internationale standaarden, inclusief de UN Global Compact, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Op basis van deze standaarden stelt het Beleid Verantwoord Beleggen minimale eisen waaraan het beleggingsproces moet voldoen. Onze assetmanagers zijn actief in het opsporen van schending van standaarden. Dit wordt gedaan met behulp van informatie van externe ESG research of engagement aanbieders, door de assetmanager zelf, of informatie van andere organisaties of mediabronnen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het actief bijdragen aan ontwikkeling en samenwerken met andere partijen een onderdeel van verantwoord beleggen is. We moedigen assetmanagers aan om relevante standaarden of verklaringen te steunen of tekenen, en om actief lid te zijn van de verschillende samenwerkingsverbanden, initiatieven en netwerken.

Secured By miniOrange