Actievoorwaarden BeFrank OntbijtBox

Algemeen

 1. De actie is een initiatief van BeFrank PPI N.V. gevestigd te Amsterdam (hierna: ‘BeFrank’)
 2. De deelnemer (hierna: ‘de deelnemer’) die tijdens de actieperiode van 12 maart 2021 tot en met 11 april 2021 (hierna: ‘de actieperiode’) aan de voorwaarden van de actie voldoet, doet automatisch mee aan de hieronder vermelde actie.
 3. BeFrank verdeelt tijdens de actieperiode ca. 100 BeFrank OntbijtBoxen ter waarde van ca. € 25,00 exclusief btw en verzendkosten per box.


Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke actie van BeFrank: ‘De BeFrank OntbijtBox’ (hierna: ‘de actie’), welke is gecommuniceerd via de website en social media van BeFrank.
 2. BeFrank kan te allen tijde deze actievoorwaarden tussentijds wijzigen en behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment te beëindigen of te verlengen. In dat geval wordt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat, op de website geplaatst.


Deelname

 1. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 2. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname is voorbehouden aan personen ouder dan 18 jaar met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland.
 4. Het actieformulier dient volledig ingevuld te worden om in aanmerking te komen voor de OntbijtBox.
 5. Elke deelnemer mag maximaal éénmaal deelnemen.
 6. Door deel te nemen gaat de deelnemer akkoord met publiciteit rondom deze actie.
 7. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan de actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
 8. Medewerkers en ingehuurde medewerkers van BeFrank zijn uitgesloten van deelname.


Het actie-aanbod

 1. Er worden onder alle deelnemers 100 BeFrank OntbijtBoxen van de Buurtboer weggegeven tijdens de actieperiode van 12 maart 2021 tot en met 11 april 2021.
 2. Bij meer dan 25 aanmeldingen per week worden de winnaars bepaald aan de hand van de ingevulde motivatie.
 3. De winnaars (de aanmelders) worden binnen twee weken op de hoogte gesteld. Zij ontvangen een e-mail met de leverdatum. De ontvangers van de OntbijtBoxen worden niet vooraf geïnformeerd.
 4. Levering van de OntbijtBox gebeurt binnen 1 maand na bekendwording.
 5. De OntbijtBox wordt bezorgd door de Buurtboer op kosten van BeFrank.
 6. De OntbijtBox is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
 7. Indien de winnaar de prijs niet wenst te ontvangen, dan zal er een nieuwe winnaar worden gekozen uit de deelnemers uit de desbetreffende actieperiode.
 8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Slotbepalingen

 1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 2. BeFrank handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 3. De gegevens die BeFrank verkrijgt in het kader van de actie zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving worden behandeld. De gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. De gegevens worden niet verkocht aan derden en worden niet ter beschikking gesteld aan derden.
 4. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan BeFrank via info@befrank.nl.
 5. BeFrank is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook direct en/of indirect door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met de actie.
 6. Klachten kunnen ook ingediend worden bij het Projectbureau Kansspelen van het Ministerie van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.